Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
AR 40/2020 Los documentos obrantes en el expediente de instalación eléctrica de un edificio municipal son información pública. No se constata la existencia de  límite a su acceso 2020/12/21 Lokala Silencio Baietsia
AR 39/2020 Las facturas del alumbrado público conforman parte de información pública  y no se aprecia la concurrencia de límite a su acceso 2020/12/21 Lokala Silencio Baietsia
AR 38/2020 No cabe exigir la elaboración y publicación de un calendario laboral objetivo a traves del derecho de acceso. Prevalece el derecho a la intimidad en el caso del acceso al fichero automatizado de control horario del Ayuntamiento al no resultar posible la anonimización 2020/12/21 Lokala Desestimación Ez onartua/ezetsia
AR 37/2020 Prevalece el derecho a la intimidad en el caso del ejercicio de la asignatura Practicum I del Grado de Enfermería consistente en la experiencia vital derivada del Covid. No procede  ampliar la información solicitada en fase de reclamación. El Consejo debe ajustar su decisión al concreto objeto de la solicitud inicalmente planteada 2020/12/21 Unibertsitatea Desestimación Ezetsia
AR 36/2020 Derecho acceso a información relativa a plazas de Técnico AP (RE)  2020/12/21 Forala Silencio Partez baietsia
AR 35/2020 Reiteración de una solicitud anterior a la que se había dado acceso a la información existente en el expediente requerido. La solicitud inadmitida se presentó 10 días despúes de dar acceso a la información solicitada sin que obre ninguna información más en el expediente solicitado 2020/12/21 Forala Inadmisión Ezetsia
AR 34/2020 Derecho de acceso a información económica existente en Centro educativo Integrado 2020/12/21 Forala Disconformidad Partez baietsia
AR 33/2020 Procede el acceso a los enunciados de los ejercicios realizados para la confección de una relación de aspirantes a puesto de trabajo. No afecta a la actuación del tribunal. Pruebas ya realizadas y corregidas 2020/12/21 Lokala Desestimación Baietsia
AR 32/2020 Derecho de acceso a la autorización de la celebración de un evento en las calles de la localidad y al coste generado 2020/12/21 Lokala Silencio Baietsia
AR 31/2020 Inadmisión en cuanto la exigencia de motivación de una actuación municipal. Derecho de acceso a ionformación pública solicitada 2020/12/21 Lokala Silencio Ez onartua/ezetsia

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.