Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
AR 09/2021 Acceso a proyecto de urbanización. Documentación técnica y administrativa exigida por Ley,que interesea a terceros y que obra en poder de la Administración. No se observa limitación a su acceso.  2021/02/01 Lokala Silencio Baietsia
AR 08/2021 Los sujetos obligados, ademas de facilitar la documentacion que obre en su poder, ha de hacer un esfuerzo para hacer accesible la información de que dispone, sin que ello signifique elaborar la información, sino simplemente hacer accesible la información que ya obra en su poder. 2021/02/01 Lokala Silencio Baietsia
AR 07/2021 Por error se ofrece información parcial que inmediatamente se corrige. Listado de disparos de Policia Foral. Pérdida sobrevenida del objeto. 2021/02/01 Forala Estimación Parcial Artxibo
AR 06/2021 La expedición de certificados no es actuación que entre el el ámbito de aplicación de la Ley Foarl 5/2018. No existe acto susceptible de reclamación. 2021/02/01 Lokala Silencio Ez onartua
AR 05/2021 Acceso a documento obrante en expediente  de Obra municipal.  2021/02/01 Lokala Silencio Baietsia
AR 04/2021 Acceso a Proyecto de modificación de obras y actas de inspección. Actos administrativos urbanísticos.  Desistimiento por recibir la información. 2021/02/01 Forala Silencio Ezetsia
AR 03/2021 Acceso a Proyecto de modificación de obras y actas de inspección. Actos administrativos urbanísticos.  2021/02/01 Lokala Silencio Baietsia
AR 02/2021 Acceso por el interesado a documentos obrantes en expediente de contratación de plaza de profesor. Desistimiento por recibir la información. 2021/02/01 Unibertsitatea Silencio Prozedura bukatuta
AR 01/2021 Acceso del interesado al informe sobre valoración catastral  emitido por Riqueza Territorial en recurso de reposición interpuesto ante el Ayuntamiento 2021/02/01 Forala Desestimación Baietsia
AR 40/2020 Los documentos obrantes en el expediente de instalación eléctrica de un edificio municipal son información pública. No se constata la existencia de  límite a su acceso 2020/12/21 Lokala Silencio Baietsia

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.