Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
Acuerdo AR 25/2019 Derivación de la Solicitud del informe "Estadísticas de datos por centros, materias y opciones de fase obligatoria. Pruebas de acceso a LOMCE. Convocatoria ordinaria: año académico 2017/2018" a la UPNA 2019/07/03 Forala Desetimación Jarduketak atzera eramatea
Acuerdo AR 24/2019 Necesaria una acción previa de reelaboración. Acceso a todo documento, comunicación, solicitud, queja, sugerencia… presentada en cualquier unidad del o dependencia municipal, respecto a una empresa y personas físicas que lo hayan regentado. 2019/06/03 Lokala Inadmisión Ezetsia
Acuerdo AR 23/2019 Acceso cuando transcurran los 2 meses de plazo para interponer por el tercero afectado recurso contencioso. El ayuntamiento ha actuado conforme al procedimiento establecido. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos de acceso a la función pública. 2019/06/03 Lokala Disconformidad Ezetsia
Acuerdo AR 22/2019 Resulta imposible localizar Libros de entrada anteriores a 1982 según certificación emitida por Secretario Municipal. 2019/06/03 Lokala Estimación parcial Ezetsia
Acuerdo AR 21/2019 El reclamante ha recibido toda la información existente en el expediente derivado de denuncia presentada. 2019/06/03 Forala Desetimación Ezetsia
Acuerdo AR 20/2019 Falta de competencia del Consejo de Transparencia de Navarra para examinar actos en materia de derecho de acceso a información pública dictados por la Cámara de Comptos. Disposición Adicional Séptimo de la Ley Foral 5/2018. 2019/04/29 Beste batzuk Desetimación Ez onartua
Acuerdo AR 19/2019 Inexistencia de información. 2019/04/29 Forala Inadmisión Ezetsia
Acuerdo AR 18/2019 Inadmisión 1ª petición por no encontrarse vigente en ese momento la reclamación ante el Consejo. Desestimación otras peticiones, Inexistencia de solicitud de información pública. Petición de razones y motivos de una decisión de la Administración. 2019/04/29 Forala Silencio Ez onartua/ezetsia
Acuerdo AR 17/2019 Por extemporánea. Por no tratarse de una solicitud de información pública. Pretende la realización de una actuación material de la Administración. 2019/04/29 Lokala Silencio Ez onartua
Acuerdo AR 16/2019 No se solicita concreta información pública sino que se pretende de la Administración  la realización de una actuación material 2019/04/29 Lokala Silencio Ez onartua

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.