Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Ebazpen zen. Admin. Arrazoia Data Zentzua Deskribapena Akordioa
AR.010/2017 Lokala Silencio 2017/08/28 Baietsia Información pública de carácter económico que debe ser objeto de publicidad activa tal y como determina el artículo 8.1.d) de la Ley 19/2013. Acuerdo AR 010/2017
AR.009/2017 Lokala Inadmisión 2017/08/28 Baietsia Derecho de acceso a la información concerniente a expediente de obras y urbanización de cuya tenencia y conservación es responsable la Mancomunidad, instando, en su caso, a ésta a restaurar la pérdida o destrucción de la documentación.  AR.009/2017
AR.008/2017 Unibertsitatea Desestimación 2017/08/28 Ez onartua Reclamación frente a la Universidad de Oviedo. Competencia propia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. AR.008/2017
AR.007/2017 Lokala Silencio 2017/08/28 Partez baietsia Derecho de acceso a toda la información preexistente no afectada por limitación, no pudiendo exigirse a la Administración la actuación consistente en elaborar ex novo la documentación o información objeto de la solicitud. AR.007/2017
AR.006/2017 Forala Desestimación 2017/08/28 Partez baietsia Derecho de las reclamantes a la información de los nombres y apellidos de las personas que cultiva o aprovechan las parcelas de su titularidad y que por ello perciben ayudas de la PAC. Estimar por motivos formales la reclamación en cuanto a las cuantías y a retrotraer las actuaciones con el fin de que el órgano del departamento actúe de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1 de la Ley Foral 11/2012. AR.006/2017
AR.005/2017 Forala Silencio 2017/06/26 Ez onartua El derecho de acceso a la información pública sólo puede ser afirmado si tal información preexiste a la solicitud, sin que pueda exigirse a la Administración la actuación consistente en elaborar ex novo la documentación o información objeto de solicitud. Concurre la causa de inadmisión contemplada en el artículo 28.e) de la Ley Foral 11/2012. AR.005/2017
AR.004/2017 Lokala Silencio 2017/06/26 Ez onartua Inexistencia de solicitud de información pública previa. AR.004/2017
AR.003/2017 Forala Inadmisión 2017/06/26 Ezetsia Regulación especial de acceso conforme a lo dispuesto en la D.A. 7ª de la Ley Foral 11/2012, de la Transparencia y el Gobierno Abierto. Dado el carácter reservado de los datos tributarios que la Ley Foral General Tributaria en su artículo 105 determina, procede la desestimación de la reclamación planteada. AR.003/2017
AR.002/2017 Lokala Silencio 2017/06/26 Ez onartua No constituye el ejercicio de derecho de acceso a información pública, sino que pretende una aclaración de una tasa liquidada por el Ayuntamiento en un determinado concepto. AR.002/2017
AR 001/2017 Forala Silencio 2017/06/05 Baietsia Efecto positivo de la falta de respuesta de la Administración. La información pendiente solicitada no se encuentra afectada por los límites contenidos en los artículos 23 y 24 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. AR.001/2017

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.