Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
AR 19/2020 Derecho a la obtención de copias de los documentos relativos a la gestión, seguimiento y eliminación de los vertidos ilegales de ropa en Ziordia. 2020/10/05 Forala Silencio Baietsia
AR 18/2020 Acceso a documentos generados para la autorización de observación y fotografía de aves desde hides fijos en el año 2019. 2020/08/31 Forala Silencio Baietsia
AR 17/2020 La declaración como perro peligros no requirió la modificación de ninguna ordenanza, porlo que era imposible  dar acceso a una modificación que no se produjo. 2020/08/31 Lokala No conformidad Ezetsia
AR 16/2020 El derecho de los concejales de acceso a la información configurado legalmente no se erige como un mecanismo que ampare el acceso o el traslado de la información y documentación relacionada con la actividad administrativa y que se presente en el registro electrónico de entrada, a uno o varios grupos municipales o concejales con el fin de servir de control, por legítimo que desde luego este es, sobre la acción de los órganos ejecutivos que dirigen el municipio. 2020/08/31 Lokala Desestimación Ezetsia
AR 15/2020 Cuando la información solicitada se refiera a personas físicas y los datos no sean especialmente protegidos, el órgano podrá comunicar la información al solicitante si, al ponderar la solicitud, estima que prevalece, entre otros factores, la justificación por el solicitante de su petición en su calidad de titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de ciudadano. 2020/08/31 Lokala Desestimación Partez baietsia
AR 14/2020 Ordenar a la UPNA recabe de la profesora afectada  la solicitud sobre el acceso a los cinco informes que obtuvieron la calificación más alta en la asignatura  y resolverla. 2020/08/31 Unibertsitatea Desestimación Jarduketak atzera eramatea
AR 13/2020 Pérdida sobrevenida por acceder ya a información solicitada sobre los animales tratados en el Centro de Recuperación de Fauna de Ilundain durante el año 2019. 2020/08/31 Forala Silencio Prozedura bukatuta
AR 12/2020 Ordenar a la UPNA recabe de la profesora afectada  la solicitud sobre el acceso a las Presentaciones calificadas con la nota máxima de 10 y resolverla.  2020/06/29 Unibertsitatea Desestimación Jarduketak atzera eramatea
AR 11/2020 Pérdida sobrevenida por satisfacción extemporal. 2020/06/29 Forala Silencio Artxibo
AR 10/2020 La negativa, sea por silencio o de forma expresa, a las solicitudes de que determinada información, relativa al material utilizado por los colegios e institutos en las actividades de Skolae, tenga que figurar en la página web de la Administración no es susceptible de reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra al amparo del derecho del acceso a la información pública. 2020/05/18 Forala Silencio Ez onartua

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.