Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
Acuerdo AR 35/2019 Las actas conforman información pública obrante en la  Administración. 2019/12/16 Lokala Silencio Baietsia
Acuerdo AR 34/2019 Inadmisión respecto a la petición de expedición de certificado. Desestimación respecto al resto de términos ya que ya había accedido a la in formación solicitada. 2019/12/16 Lokala Desestimación Ez onartua/ezetsia
Acuerdo AR 33/2019 Extemporánea. Interpuesta reclamación dentro del plazo para resolver la solicitud. 2019/11/18 Lokala Silencio Ez onartua
Acuerdo AR 32/2019 Criterios y puntuación proceso selectivo. Información pública obrante en el Ayuntamiento sin que incida causa limitativa ninguna 2019/11/18 Lokala Desestimación Baietsia
Acuerdo AR 31/2019 Procede el acceso a los informes existentes en el expediente Incidente de Equilibrio de la Concesión 2019/10/10 Forala Silencio Baietsia
Acuerdo AR 30/2019 El reclamante recibió toda la información existente. 2019/09/02 Lokala Silencio y Disconformidad Bukatua/ezetsia
Acuerdo AR 29/2019 Pérdida sobrevenida del objeto. Satisfacción extemporánea. 2019/09/02 Forala Silencio Artxibo
Acuerdo AR 28/2019 Inadmisión por extemporánea. 2019/07/03 Forala Disconformidad Ez onartua
Acuerdo AR 27/2019 Información sobre campañas de publicidad constituye una obligación de publicidad activa delimitada en el art. 23 Ley Foral 5/2018. 2019/07/03 Lokala Silencio Baietsia
Acuerdo AR 26/2019 Pretende la realización de una actuación material de la Administración, en concreto la modificación del Informe de adaptación de puesto de trabajo. 2019/07/03 Forala Silencio Ez onartua

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.