Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Ebazpen zen. Admin. Arrazoia Data Zentzua Deskribapena Akordioa
AR.005/2018 Forala Silencio 2018/05/21 Artxibo Desistimiento Acuerdo AR 05/2018
AR.004/2018 Lokala Disconformidad 2018/05/21 Ezetsia Información ya facilitada al reclamante. Entregada toda la información disponible en el Ayuntamiento. Acuerdo AR 04/2018
AR.003/2018 Forala Silencio 2018/05/21 Baietsia Competencia para resolver las reclamaciones que le presenten los concejales y miembros de las entidades locales de Navarra cuando tales miembros aleguen el artículo  77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos que las Administraciones públicas tienen o reciben con motivo de su actividad administrativa y que tienen el deber de conservar en sus archivos y facilitar su consulta y acceso Acuerdo AR 03/2018
AR.002/2018 Forala Silencio 2018/02/12 Artxibo Desistimiento Acuerdo AR 002/2018
AR.001/2018 Lokala Silencio 2018/02/12 Baietsia El acceso a los documentos solicitados no supone ningún perjuicio ni afecta a ninguno de los límites contenidos en el artículo 14 de la LTAIPBG procediendo el acceso a aquellos, una vez eliminados los datos de carácter personal que pudieran obrar en los mismos. Acuerdo AR 001/2018
AR.015/2017 Lokala Desestimación 2017/11/27 Baietsia El acceso a los documentos solicitados no supone ningún perjuicio ni afecta a ninguno de los límites contenidos en el artículo 14 de la LTAIPBG procediendo el acceso a aquellos, una vez eliminados los datos de carácter personal que pudieran obrar en los mismos. Acuerdo AR 015/2017
AR.014/2017 Forala Desestimación 2017/10/09 Baietsia No procede la aplicación del límite contenido en el artículo 23 de la Ley Foral 11/2012 dado que al tratarse de un expediente sancionador archivado desde 2011, de su divulgación no puede derivar perjuicio para la prevención, investigación o sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Acuerdo AR 014/2017
AR.013/2017 Lokala Silencio 2017/08/28 Baietsia Información pública de carácter económico que debe ser objeto de publicidad activa tal y como determina el artículo 8.1.d) de la Ley 19/2013. Acuerdo AR 013/2017
AR.011/2017 Lokala Silencio 2017/08/28 Baietsia Información pública de carácter económico que debe ser objeto de publicidad activa tal y como determina el artículo 8.1.d) de la Ley 19/2013. Acuerdo AR 012/2017
AR.011/2017 Lokala Silencio 2017/08/28 Baietsia Información pública de carácter económico que debe ser objeto de publicidad activa tal y como determina el artículo 8.1.d) de la Ley 19/2013. Acuerdo AR 011/2017

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.