Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
Acuerdo AR 23/2018 El acceso por parte de los miembros de la Entidad Local al modelo 190 declarado a Hacienda resulta excesivo y desproporcionado para ejercer la función de control, incumpliendo el principio  e proporcionalidad y minimización de daños que debe respetar todo.  2018/12/17 Lokala Desestimación parcial Ezetsia
Acuerdo AR 22/2018 Inadmisión respecto documentos judiciales. Estimación de acceso a la información existente en los expedientes administrativos al no concurrir limitación de acceso. 2018/12/17 Lokala Inadmisión/Destimación Partez baietsia
Acuerdo AR 21/2018 Procede el acceso al no concurrir causa de inadmisión ni límite para su acceso. 2018/11/12 Lokala Silencio Baietsia
Acuerdo AR 20/2018 Procede el acceso al no concurrir causa de inadmisión ni límite para su acceso. 2018/11/12 Lokala Silencio Baietsia
Acuerdo AR 19/2018 Desestimiento voluntario por obtener la información solicitada 2018/11/12 Forala Silencio Artxibo
Acuerdo AR 18/2018 Procede el acceso al no concurrir causa de inadmisión ni límite para su acceso. 2018/11/12 Lokala Inadmisión Baietsia
Acuerdo AR 17/2018 Procede el acceso a los enunciados de los ejercicios escritos realizados en las oposiciones de 2018. 2018/11/12 Forala Silencio Baietsia
Acuerdo AR 16/2018 Procede el acceso al no concurrir causa de inadmisión ni límite para su acceso. 2018/11/12 Lokala Inadmisión Baietsia
Acuerdo AR 15/2018 Las notas auxiliares de los miembros del tribunal adquieren relevancia pública e interés público para los aspirantes y para la ciudadanía si han sido aportados por aquellos al expediente de selección. 2018/11/12 Forala Silencio Baietsia
Acuerdo AR 14/2018 Procede el acceso a la información. La inadmisión precisa de causa justificada. El derecho de acceso no requiere  previo interés legítimo o legitimación del solicitante 2018/11/12 Lokala Inadmisión Baietsia

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.