Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
AR.008/2017 Reclamación frente a la Universidad de Oviedo. Competencia propia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 2017/08/28 Unibertsitatea Desestimación Ez onartua
AR.007/2017 Derecho de acceso a toda la información preexistente no afectada por limitación, no pudiendo exigirse a la Administración la actuación consistente en elaborar ex novo la documentación o información objeto de la solicitud. 2017/08/28 Lokala Silencio Partez baietsia
AR.006/2017 Derecho de las reclamantes a la información de los nombres y apellidos de las personas que cultiva o aprovechan las parcelas de su titularidad y que por ello perciben ayudas de la PAC. Estimar por motivos formales la reclamación en cuanto a las cuantías y a retrotraer las actuaciones con el fin de que el órgano del departamento actúe de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1 de la Ley Foral 11/2012. 2017/08/28 Forala Desestimación Partez baietsia
AR.005/2017 El derecho de acceso a la información pública sólo puede ser afirmado si tal información preexiste a la solicitud, sin que pueda exigirse a la Administración la actuación consistente en elaborar ex novo la documentación o información objeto de solicitud. Concurre la causa de inadmisión contemplada en el artículo 28.e) de la Ley Foral 11/2012. 2017/06/26 Forala Silencio Ez onartua
AR.004/2017 Inexistencia de solicitud de información pública previa. 2017/06/26 Lokala Silencio Ez onartua
AR.003/2017 Regulación especial de acceso conforme a lo dispuesto en la D.A. 7ª de la Ley Foral 11/2012, de la Transparencia y el Gobierno Abierto. Dado el carácter reservado de los datos tributarios que la Ley Foral General Tributaria en su artículo 105 determina, procede la desestimación de la reclamación planteada. 2017/06/26 Forala Inadmisión Ezetsia
AR.002/2017 No constituye el ejercicio de derecho de acceso a información pública, sino que pretende una aclaración de una tasa liquidada por el Ayuntamiento en un determinado concepto. 2017/06/26 Lokala Silencio Ez onartua
AR.001/2017 Efecto positivo de la falta de respuesta de la Administración. La información pendiente solicitada no se encuentra afectada por los límites contenidos en los artículos 23 y 24 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. 2017/06/05 Forala Silencio Baietsia

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.