Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
AR 29/2020 Procede el acceso a los enunciados de los ejercicios realizados para la confección de una relación de aspirantes a puesto de trabajo 2020/11/09 Lokala Silencio Baietsia
AR 28/2020 La  información solicitada no existe, resultando imposible el acceso solicitado. Procede desestimar la reclamación. 2020/10/05 Lokala Silencio Ezetsia
AR 27/2020 Pérdida sobrevenida del objeto de la reclamación al acceder a la información solicitada. 2020/10/05 Forala Silencio Prozedura bukatuta
AR 26/2020 Del acceso a informes técnicos contratados por el ayuntamiento para la realización, en este caso, de obras de reforma del edificio consistorial, no cabe apreciar en qué puede perjudicar los intereses de terceros su entrega a un solicitante. 2020/10/05 Lokala Silencio Baietsia
AR 25/2020 Derecho a acceder r cuatro documentos relacionados con un expediente de contratación administrativa de una obra pública: reforma integral de la Casa Consistorial, segunda fase, de Cortes: el proyecto de instalación eléctrica, el certificado final de obra de instalación eléctrica, el proyecto de climatización y ACS y el certificado final de obra de la instalación de climatización y ACS. 2020/10/05 Lokala Silencio Baietsia
AR 24/2020 Derecho a acceser a información obrante: el certificado final de obra, el certificado de instalación de cada uno de los centros de mando y el certificado de inspección inicial de cada uno de los centros de mando de la obra de renovación del alumbrado público en el municipio de Corte. 2020/10/05 Lokala Silencio Baietsia
AR 23/2020 Derecho a acceder a las modificaciones de Ordenanzas solicitadas. Información Pública. Información de relevancia Jurídica. 2020/10/05 Lokala Silencio Baietsia
AR 22/2020 Porque en este caso en concreto sucede que las pruebas de acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria correspondientes a la especialidad de Biología sí incluían una parte práctica. De modo que la información relativa a dicha parte práctica debe ser debidamente recabada del archivo correspondiente y facilitada al reclamante. 2020/10/05 Forala Desestimación Partez baietsia
AR 21/2020 La solicitud de iniciación de la reclamación no reúne los requisitos que señalados el artículo 66  de la Ley 39/2015, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable,  requerido al interesado para que, en un plazo de diez días, subsanara la falta , con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistido de su petición. No se produce la subsanación. 2020/10/05 Forala Artxibo
AR 20/2020 Derecho a acceder a la documentación generada por el funcionamiento del denominado Coto de la Valdorba, durante los años 2009-2019. 2020/10/05 Forala Silencio Baietsia

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.