Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
AR 12/2020 Ordenar a la UPNA recabe de la profesora afectada  la solicitud sobre el acceso a las Presentaciones calificadas con la nota máxima de 10 y resolverla.  2020/06/29 Unibertsitatea Desestimación Jarduketak atzera eramatea
AR 11/2020 Pérdida sobrevenida por satisfacción extemporal. 2020/06/29 Forala Silencio Artxibo
AR 10/2020 La negativa, sea por silencio o de forma expresa, a las solicitudes de que determinada información, relativa al material utilizado por los colegios e institutos en las actividades de Skolae, tenga que figurar en la página web de la Administración no es susceptible de reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra al amparo del derecho del acceso a la información pública. 2020/05/18 Forala Silencio Ez onartua
AR 09/2020 El censo elctoral de la elecciones a la Federación Navarra de Fútbol,  una información que obra en poder de la Administración, que no está limitada por ninguna declaración expresa de reserva o confidencialidad contenida en una ley, que es accesible mediante su consulta en los lugares donde está expuesta e incluso de forma electrónica, que solo contiene datos personales de nombres y apellidos y categorías deportivas (muchas de las cuáles incluso pueden ser de conocimiento público o por terceros), pueda... Leer más... 2020/05/18 Forala Desestimación Partez baietsia
AR 08/2020 Derecho a conocer la información que solicita sobre las Campañas de publicidad y comunicación desarrolladas por la entidad. 2020/05/18 Beste batzuk Silencio Baietsia
Acuerdo AR 07/2020 Derecho a acceder a las inspecciones higienico-sanitarias de manera desagregada. La aplicación de los límites debe ser proporcionada y atender al objeto y finalidad de protección. Espedial atención a la concurrencia de un interés público superior. 2020/03/02 Forala Silencio Baietsia
Acuerdo AR 06/2020 Relación de contratos licitados y/o adjudiucados gestión, apertura d centos de menores. Nª de menores acogidos por centro. Información pública obrante en la Administración. 2020/03/02 Forala Silencio Baietsia
Acuerdo AR 05/2020 A efectos del ejercicio del derecho de acceso a la información es indiferente que el análisis realizado  esté o no incorporado a un expediente administrativo. Y, tampoco importa el formato de esa información (notas, opiniones, juicios de valor, comunicaciones internas, etc.) sino su contenido. 2020/03/02 Lokala Silencio Partez baietsia
Acuerdo AR 04/2020 Finalización del procedimiento por acceso efectivo a la información solicitada. 2020/01/27 Forala Silencio Artxibo
Acuerdo AR 03/2020 La reunión solicitada no responde al sentido de información pública a los efectos de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No iniciándose el procedimiento del ejercicio del derecho de acceso debe declararse la inadmisión al no existir acto susceptible de reclamación en este ámbito. 2020/01/27 Forala Silencio Ez onartua

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.