Nafarroako Gardentasun Kontseiluaren erabakiak

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasun Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  • - Nafarroako Gardentasun Kontseiluak gai hauen inguruan hartutako erabakien zerrenda:
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea
  • - Publizitate aktiboa
  • - Aurreko akordioen Betearazteko intzidentziak
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
IE 08/2022 Vs AP 02/2022 IE 08/2022 Vs AP 02/2022 2022/10/10 Lokala Gauzatzeko epea ezartzen da
IE 06/2022 Vs AR 25/2022 IE 06/2022 Vs AR 25/2022 2022/08/29 Lokala Gertaera amaitzea
IE 05/2022 Vs AR 103/2021 IE 05/2022 Vs AR 103/2021 2022/03/07 Beste batzuk Betetzat jotzen da
IE 04/2022 Vs AR 97/2021 IE 04/2022 Vs AR 97/2021 2022/03/07 Forala Betetzat jotzen da
IE 01/2022 Vs AR 106/2021 IE 01/2022 Vs AR 106/2021 2022/12/31 Lokala Betetzat jotzen da
AP 04/2022 Publicación Modificaciones contractuales pendientes. 2022/10/10 Beste batzuk Argitaratzeko eskatzea
AP 03/2022 Publicación de informes emitidos por los órganos de fiscalización interna de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 2022/08/29 Forala Argitaratzeko eskatzea
AP 02/2022 Publicación de contratos de asesoramiento jurídico y urbanístico suscritos por el Ayuntamiento. 2022/06/27 Lokala Argitaratzeko eskatzea
AR 75/2022 Acceso al número de alumnos matriculados y de usuarios de material protegido en la escuela de Música Municipal. 2022/12/19 Lokala Silencio Baietsia
AR 74/2022 Acceso al número de alumnos matriculados y de usuarios de material protegido en la escuela de Música Municipal. Se recuerda la obligación de colaborar con el Consejo de Transparencia. 2022/12/19 Lokala Silencio Baietsia

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.