Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
AR 19/2021 Falta de respuesta a pregunta parlamentaria. 2021/03/15 Forala Disconformidad Ez onartua
AR 18/2021 La solicitud no es una solicitud nueva reiterativa de la anterior, sino la solicitud al ayuntamiento del cumplimiento de la resolución que él mismo ha emitido y no ha cumplido en su totalidad. 2021/03/15 Lokala Disconformidad Baietsia
AR 17/2021 Derecho a recibir la información que solicite en el plazo máximo de un mes y a que cualquier ampliación de este plazo esté debidamente justificada y sea aplicable de modo concreto a cada supuesto, y no aplicada de forma automática y en todos los supuestos. 2021/03/15 Forala Disconformidad Baietsia
AR 16/2021 Acceso a información necesaria para llevar a efecto Orden Foral relativa a determinadas plazas de Interventor. 2021/03/15 Forala Silencio Partez baietsia
AR 15/2021 Estado de ejecución de tres obras públicas realizadas por el Ayuntamiento y estado de la concesión de las subvenciones reconocidas al Ayuntamiento por aquellas mismas obras. 2021/03/15 Lokala Silencio Baietsia
AR 14/2021 Número de matriculados en Escuela municipal de música. Desglose por niveles. 2021/03/15 Lokala Silencio Baietsia
AR 13/2021 Número de matriculados en Escuela municipal de música. Desglose por niveles. 2021/03/15 Lokala Silencio Baietsia
AR 12/2021 Revisión AR 34/2020. 2021/02/01 Forala Estimación parcial Ezetsia
AR 11/2021 Revisión AR 35/2020. 2021/02/01 Forala Inadmisión Ez onartua
AR 10/2021 No existe acto suscptible de reclamación. Se pretende respuesta expresa a recurso de alzada planteado.  2021/02/01 Forala Silencio Ez onartua

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.