Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Ebazpen zen. Admin. Arrazoia Data Zentzua Deskribapena Akordioa
AR 33/2019 Lokala Silencio 2019/11/18 Baztertua Extemporánea. Interpuesta reclamación dentro del plazo para resolver la solicitud. Acuerdo AR 33/2019
AR 32/2019 Lokala Desestimación 2019/11/18 Baietsia Criterios y puntuación proceso selectivo. Información pública obrante en el Ayuntamiento sin que incida causa limitativa ninguna Acuerdo AR 32/2019
AR 31/2019 Forala Silencio 2019/10/10 Baietsia Procede el acceso a los informes existentes en el expediente Incidente de Equilibrio de la Concesión Acuerdo AR 31/2019
AR 30/2019 Lokala Silencio y Disconformidad 2019/09/02 Bukatua/ezetsia El reclamante recibió toda la información existente. Acuerdo AR 30/2019
AR 29/2019 Forala Silencio 2019/09/02 Artxibo Pérdida sobrevenida del objeto. Satisfacción extemporánea. Acuerdo AR 29/2019
AR 28/2019 Forala Disconformidad 2019/07/03 Baztertua Inadmisión por extemporánea. Acuerdo AR 28/2019
AR 27/2019 Lokala Silencio 2019/07/03 Baietsia Información sobre campañas de publicidad constituye una obligación de publicidad activa delimitada en el art. 23 Ley Foral 5/2018. Acuerdo AR 27/2019
AR 26/2019 Forala Silencio 2019/07/03 Baztertua Pretende la realización de una actuación material de la Administración, en concreto la modificación del Informe de adaptación de puesto de trabajo. Acuerdo AR 26/2019
AR 25/2019 Forala Desetimación 2019/07/03 Jarduketak atzera eramatea Derivación de la Solicitud del informe "Estadísticas de datos por centros, materias y opciones de fase obligatoria. Pruebas de acceso a LOMCE. Convocatoria ordinaria: año académico 2017/2018" a la UPNA Acuerdo AR 25/2019
AR 24/2019 Lokala Inadmisión 2019/06/03 Ezetsia Necesaria una acción previa de reelaboración. Acceso a todo documento, comunicación, solicitud, queja, sugerencia… presentada en cualquier unidad del o dependencia municipal, respecto a una empresa y personas físicas que lo hayan regentado. Acuerdo AR 24/2019

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.