Nafarroako Gardentasun Kontseiluaren erabakiak

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasun Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  • - Nafarroako Gardentasun Kontseiluak gai hauen inguruan hartutako erabakien zerrenda:
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea
  • - Publizitate aktiboa
  • - Aurreko akordioen Betearazteko intzidentziak
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
AD 01/2023 El supuesto no justifica la apertura de un procedimiento disciplinario 2023/01/30 Forala Ezetsia
AR 07/2023 Información en curso de elaboración. Necesaria indicación de la Unidad que la realiza y plazo previsto para su elaboración 2023/01/30 Forala Inadmisión Ezetsia
AR 06/2023 No puede apreciarse la concurrencia de esta causa de inadmisión al no haberse acreditado los motivos que pueden justificar su aplicación 2023/01/30 Forala Inadmisión Baietsia
AR 05/2023 El informe de evaluación de los méritos, con nombres y apellidos, es idónea, necesaria y proporcionada para verificar la objetividad de la selección realizada en el proceso 2023/01/30 Beste batzuk Desestimación Baietsia
AR 04/2023 Acceso relacionada con contrato de obras de renovación de redes y reurbanización de varias calles 2023/01/30 Lokala Silencio Baietsia
AR 03/2023 Información sobre oferta y adjudicación de un contrato docente 2023/01/30 Forala Silencio Baietsia
AR 02/2023 Se debe comunicar al reclamante la derivación de la reclamación 2023/01/30 Forala Disconformidad Baietsia
AR 01/2023 Acceso a Acuerdos y expediente modificación Ordenanza 2023/01/30 Lokala Silencio Baietsia
IE 09/2022 Vs AP 03/2022 IE 09/2022 Vs AP 03/2022 2022/11/21 Forala Gauzatzeko epea ezartzen da
IE 08/2022 Vs AP 02/2022 IE 08/2022 Vs AP 02/2022 2022/10/10 Lokala Gauzatzeko epea ezartzen da

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.