Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean

INFORMAZIOA eta AKORDIOAK
 
Atal honetan aurkituko duzu:
 

  • - Informazioa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioa aurkezteko prozedurari buruz.
  •  
  • - Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen inguruko erreklamazioak ebazten dituzten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren akordioen zerrenda.
Akordioa Deskribapena Data Admin. Arrazoia Zentzua
AR 44/2022 Los documentos a los que no ha podido acceder el reclamante y obtener copia es, de un lado, porque no existen y, de otro lado, porque uno de ellos está todavía en tramitación. 2022/06/27 Lokala Estimación Parcial Ezetsia
AR 43/2022 Solicitud reiterativa a partida presupuestaria y su ejecución cuyo efectivo acceso ya quedó acreditado. 2022/06/27 Lokala Silencio Ez onartua
AR 42/2022 Procede inadmitir a trámite la reclamación presentada, al no existir acto susceptible de reclamación. La petición de celebración de reuniones o sesiones no encuentra amparo en el derecho de acceso a la información pública.. 2022/06/27 Forala Silencio Ez onartua
AR 41/2022 Inexistencia de la información solicitada. 2022/06/27 Lokala Silencio Ezetsia
AR 40/2022 No obra en poder de la Administración los materiales impartidos en curso de formación. 2022/06/27 Forala Desestimación Ezetsia
AR 39/2022 El derecho de acceso reconocido en las leyes de transparencia no es el derecho de información y orientación que asiste a los interesados ante la Administración en un procedimiento concreto. 2022/06/27 Forala Desestimación Ezetsia
AR 38/2022 Procede trámite de audiencia locales hosteleros afectados. 2022/06/27 Lokala Silencio Jarduketak atzera eramatea
AR 37/2022 No se trata de información pública en el sentido legal, o la información que ahora se reclama ya ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Cabanillas. 2022/06/27 Lokala Silencio Ezetsia
AR 36/2022 Acceso a adjudicaciones telemáticas de los puestos de docente curso 2028/2019. 2022/06/27 Forala Silencio Baietsia
AR 35/2022 Derecho acceso a partida presupuestaria y su ejecución. 2022/05/23 Lokala Silencio Baietsia

Orriak

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA
 
- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpen espresuen edo ustezkoen aurka, erreklamazioa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzendua, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

- Erreklamazioak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari zuzenduko zaizkio.

- Erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da aurkaratutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita edozein unetan.

- Erreklamazioaren tramitazioa lotuko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/1992 Legean errekurtsoen arloan xedatuari. Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen
skubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko tramitea emanen zaie ukituak izan daitezkeen pertsonei, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izanen da, eta, epe hori iraganik, erreklamazioa ezetsi dela ulertuko da.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako ebazpenak, barnean dituzten datu pertsonalak behin kendu, eta interesdunei jakinarazi ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira erregelamenduz ezartzen den moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak emandako egintzak administrazioarekiko auzien bidean aurkaratzen ahal dira.

 

 

  • Identifikazioa

Eskabidean identifikazio agiria jarriko da (NAN, AIZ, IFZ, pasaportea...). Pertsona juridikoen izenean eta ordezkari gisa jardunez gero, delako pertsona juridikoaren estatutuak edo eraketa titulu baliozkoak aurkezteko eskatzen ahalko da; orobat, ordezkaritzako nahiz ahalordetzeko eskritura edo agiri baliokideren bat.
 

  • Agiriak

Berariazko ebazpena badago, erreklamazioak horren kopia izan beharko du atxikita, nahitaez.

Gehigarri modura, egokitzat jotzen diren alegazio edo agiri guztiak aurkezten ahalko dira.

  • Aurkezpen-epea

Hona erreklamazioa aurkezteko epea:

-hilabetekoa, informazio eskaera ukatzeko erantzuna jaso eta biharamunetik hasita, edo

-noiznahi, isiltasun administratiboaren ondorioak izan eta biharamunetik hasita.
 

  • Non eta nola aurkeztu zure erreklamazioa

Bertara joanda (eskuz beteta): Gaur egun, bertara joanda, Foru Komunitateko edo Estatuko Administrazioaren edozein erregistro bulegotan aurkezten ahal duzu zure eskaera. Era berean, zure erreklamazioa aurkezten ahal duzu Nafarroako Gobernuarekin horretarako hitzarmena duten toki entitateen erregistroetan.
Halaber, aurkezten ahalko duzu Posta bulegoetan eta administrazio prozeduraren legean aipatzen diren beste lekuetan.